Kazananlar

Beyoğlu Belediyesi, Türk Musikisi Vakfı ile birlikte geleneksel hale getirmeyi hedeflediği “Itri Klasik Türk Musikisi Ödülleri”nin ilki, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte Kazananlar...

Yılın Türk Musikisi Kurumu

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1975 yılında Türkiye’de Türk Musikisi alanında kurulan ilk konservatuar olarak öncü bir rol üstlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 2012 yılının başından bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki eğitim faaliyetleri, bilimsel etkinlikler, disiplinlerarası ve kültürlerarası düzlemlerdeki başarılı ve örnek projeleri ile.

Yılın Türk Musikisi Bestekârı

Göksel Baktagir
2012-13 öğretim yılından itibaren İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak, ülkemizin en eski resmi müzik kurumu olan Darülelhan’ın devamı olma felsefesiyle kurulan OMAR, tarihi önemi haiz kadim bir eğitim kurumunun geleneğini devam ettirmeye talip olduğu; arşivinde yer alan müzikolojik malzemenin değerlendirilerek yeni araştırma, seslendirme, transnotasyon ve yayın çalışmalarını hedeflediği ve kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde 12 etkinlik gerçekleştirdiği için.

Yılın Türk Musikisi Saz Sanatçısı

Aziz Şenol Filiz
Yayınladığı “Beş Âyin” adlı 5 CD ve kitaptan oluşan külliyatla Beste-i Kadim adı verilen ve günümüze örneği gelen fakat bestekârı bilinmeyen ilk âyinleri de dahil olmak üzere toplam beş âyini Türk Musikisi sesli yayıncılık tarihinde ilk defa ney ile solo olarak seslendirmesi; 5 CD’den oluşan albümdeki kitapta yer alan ayrıntılı bilgilerin kültürel anlamda sağladığı önemli katkı; eserinin kalıcı nitelikte ve üst düzeyde bir çalışma özelliği taşıması; böyle çizgiüstü bir yayını ve yanı sıra eski ustaların kayıtlarını yayınlama çabalarıyla örnek teşkil edecek bir profil sergilemiş olması; sazında klasik icranın yanı sıra çizgiüstü ve toplumsal kabul gören modern müzik çalışmaları ve yayınları dolayısıyla...

Yılın Türk Musikisi Ses Sanatçısı

Münip Utandı
Klasik Türk Musikisi’nin önde gelen solistlerinden olan sanatçı geçmiş yıllarda yapıp yayınladığı 15 civarındaki albümünün ve sayısız konser performansında elde ettiği kariyerinin ardından 2012 yılında başlayıp hâlen devam eden ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı bünyesinde yürütülen bir TÜBİTAK müzik projesi kapsamında icra ettiği 30 klasik eser; 2012 yılı başından itibaren İstanbul içinde ve başka şehirlerde gerçekleştirdiği önemli bir kısmı Itrî ile ilgili olan ve çizgiüstü başarılarla sonuçlanan 44 solo konser performansı gerekçeleriyle...

Yılın Türk Musikisi Projesi

Alaturka Records Projesi
Müzisyen Uğur Işık’ın önderliğinde başlayan ve süren projede Türk Musikisi dünyasının genç kuşak mensuplarıyla kıdemli ve önde gelen birçok ses ve saz sanatçılarını bir araya getirebilme başarısı; musiki sanatının kadim ruhunu yakalamaya çalışıp bunda önemli başarılar elde etmesi ve o ruhla bugün de musiki yapılabileceğini somut çıktılarla göstermesi; ciddi bir çapı ifade eden araştırma kayıt ve koruma işlemlerini içeren büyük çabayı sadece sanatçılar arası dayanışma ekseninde gerçekleştirebilmiş olma başarısı gerekçeleriyle...

Yılın Türk Musikisi Araştırmacısı Yazarı

Recep Uslu
Araştırmacının geçmişte yayınladığı kitapların ve makalelerin yanı sıra 2012’nin başından bu yana ortaya koyduğu “Rumi Makamlar Türk Müziğini Etkilemiştir Diyebilir miyiz?” “Şair ve Piyanist Nigâr Osman Hanım’ın Bestelenen Şiirleri” “Itrî’nin Oğlu Itrîzâde Bestekâr mıydı?”  “Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal Nazire Çeşitleme Varyant Aranjman Cover İcra”  “XVIII. Yüzyıla kadar Arapça ve Müzikle ilgili Yayınlar ve Çalışmalar Bibliyografyası” “Itrî ve Bazı Mevlevî Dedeler” “Klasik Türk Musikisinin Büyük Bestekârı Şair Mustafa Itrî ve Itrîzâde” “Selçuklu Topraklarında Müzik” ve  “XV. Yüzyıl Müzik Biçimi Nevbet-i Müretteb”  başlıklarını taşıyan makale tebliğ rapor ve etkinlileri gerekçeleriyle...

Yılın Türk Musikisi Yayıncısı

Pan Yayıncılık
Türkiye’de sadece müzik konulu yayın yapan ilk ve tek yayıncılık kuruluşu olan kuruluşun çeyrek yüzyılı aşan yayıncılık hayatında “Müziği Okuyabilirsiniz” sloganıyla yayınladığı değerli eserlere 2012 ve 2013 yıllarında da “Bin Yılın Mirası Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği” “Ahmed Oğlu Şükrullah Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı” “Burhanettin Deran Hayatı ve Eserleri” “Refik Bey” “Müzik Bibliyografyası - Yabancı Dil Yayınlar” ve “Meşkte Ney Eğitimi / Teaching the Ney with the Meşk Method” adlı kitaplarla devam ederek Türk Musikisi kültürüne kalıcı katkıları gerekçesiyle...

Yılın Türk Musikisi Amatör Girişimi

Balıkesir Türk Müziği Korosu
Sıtkı Sahil tarafından 1982’de kurulan koronun sistemini konservatuar müfredatlarından yararlanarak hazırlayıp plan program ve disiplinle çalışarak okul gibi faaliyet etmesi; her ay düzenli olarak konser vererek toplumsal görevini lâyıkıyla yerine getirmesi; yetiştirdiği müzisyenlerin önemli kısmının profesyonel kurumlara başarıyla dahil olmaları; başka şehirlerde de konserler vermesi; önde gelen müzisyenleri konuk ederek Balıkesir halkının kültürel seviyesine yaptıkları katkı; bir “Çocuk Korosu” teşkil ederek çocukların hayatlarına müzikle kattıkları değer; başarıyla gerçekleştirdikleri sempozyumlar; kamu kurumlarıyla ortaklaşa uyguladıkları Roman çocuklarına ve parçalanmış ailelerin çocuklarına yönelik müzik projelerindeki başarıları sebepleriyle...

Yılın Türk Musikisi Radyo/TV Programı

Musikiye Dair; M. Doğan Dikmen; TRT İstanbul Radyosu
Günümüz Türk Musikisi dünyasının önde gelen seslerinden Doğan Dikmen’in İstanbul Radyosu’nda hazırladığı programda repertuar itibarıyla günümüzde nadiren ele alınan klasik ve daha çok gölgede kalmış eserlerin çizgiüstü bir başarıyla seslendirilmesi; icraların canlı olarak gerçekleştirilmesi; dinleyicilerin programa katılımı sağlanarak interaktif bir çizgi yakalanması ve bu programla radyonun ilk kuruluş yıllarına ait olan ve büyük özlem duyulan klasik icra çizgisinin sürmesi yolunda gayret sarfetmesi gerekçeleriyle...

Seçici Kurul Özel Ödülü

Süheylâ Altmışdört
Türk Musikisi eğitim ve öğretim tarihindevarlığıyla mümtaz bir yer edinen ve “Hocaların Hocası” sıfatıyla anılan Süheylâ Altmışdört, yarım yüzyıla ulaşan konservatuar öğretmenliği ve Üniversite Korosu şefliği sırasında yetiştirdiği binlerce öğrenciyle 1950’li yıllardan itibaren musiki dünyasına nitelikli insan yetiştirme gibi hayati bir konuda emsalsiz bir performansa imza attığı; yetiştirdiği çok sayıda öğrencinin ülke çapındaki Türk Musikisi ile ilgili kurumlaşmaların önderleri olmaları ve çok sayıda öğrencisinin musiki dünyasında aktif roller almaları gerekçeleriyle kategoriler ve oylama dışı olarak Jüri Özel Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

Hayat Boyu Başarı Ödülü

Kâni Karaca
“Türk Musikisi’nin son büyük sesi ve ustası” olarak kabul edilen ve “bir daha bir benzerinin gelebilmesinin mümkün görülmediği” sanatçının dinî musikide olduğu kadar lâdinî musikide de ortaya koyduğu ve kayıt altında bulunan zirve icralarının musiki kültüründe hiçbir zaman önemini yitirmeyeceği; bu çaptaki bir sanatçı olarak yaşadığı dönemde temsil ettiği sanatın büyük formasyonunun ve musiki kültürüne verdiği emsalsiz katkıların paralelinde bir takdir ve taltif görmemiş olduğu ve manevî şahsiyetinin ödüllendirilmesinin bir toplumsal borç olduğu sebepleriyle...